Çi­men­to Fab­ri­ka­sı­na Da­nış­tay Red Dedi

#ferizlide.com

Ka­ra­su Da­rı­ça­yı­rı’nda ku­rul­mak is­te­nen çi­men­to fab­ri­ka­sı­na Çevre ve Şe- ­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve­ri­len ÇED olum­lu ra­po­ru­nu bozan İdare Mah­ke­me­si ka­ra­rı­na ba­kan­lık­ça ya­pı­lan iti­raz Da­nış­tay ta­ra­fın­dan red­de­dil­di.

Ka­ra­su Da­rı­ça­yı­rı Ma­hal­le­si Hır­ca­lan mev­ki­in­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ve çevre kir­li­li­ği ya­ra­ta­ca­ğı en­di­şe­siy­le dava açı­lan En­teg­re Çi­men­to Fab­ri­ka­sı ve Mal­ze­me Ocak­la­rı ile il­gi­li son sözü Da­nış­tay söy­le­di. Da­nış­tay 14. Da­ire­si, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın ver­miş ol­du­ğu ÇED olum­lu ra­po­ru­nu iptal eden Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si ka­ra­rı­na karşı ba­kan­lık­ça talep edi­len tem­yiz is­te­mi­ni red­det­ti. 

14. Daire Baş­ka­nı Le­vent Artuk ve 4 üye­nin oy­bir­li­ği ile al­dı­ğı 13.11.2018 tarih ve Esas no: 2018/2059, karar no: 2018/6634 sa­yı­lı ka­rar­da, İdare Mah­ke­me­si’nin ver­di­ği karar ve da­yan­dı­ğı ge­rek­çe­nin hukuk ve usule uygun ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la boz­ma­yı ge­rek­ti­recek bir du­ru­mun bu­lun­ma­dı­ğı­na işa­ret edil­di. 14. Daire ay­rı­ca ‘karar dü­zelt­me yo­lu­nun ka­pa­lı ol­du­ğu’ hük­mü­ne de yer verdi.

Albayrak: ‘6 yıllık dava’

Çi­men­to fab­ri­ka­sı­nın çevredeki mahallelerde tarım alan­la­rı­na zarar ve­re­ce­ği ge­rek­çe­siy­le İdare Mah­ke­me­si’ne dava açan gru­bun söz­cü­sü Özcan Al­bay­rak ge­liş­me­le­ri şöyle özet­le­di: “Biz da­va­yı 2012’de açtık. İdare Mah­ke­me­si sü­re­yi ge­çir­di­ği­miz ge­rek­çe­siy­le baş­vu­ru­mu­zu red­det­ti. Da­nış­tay süre aşımı ol­ma­dı­ğı­na karar ver­dik­ten sonra Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın ver­miş ol­du­ğu ÇED olum­lu ra­po­ru­nu iptal etti. Bu kez ba­kan­lık Da­nış­tay’a tem­yiz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Da­nış­tay 14. Daire bizi haklı buldu ve ba­kan­lı­ğın tem­yiz is­te­mi­ni red­de­de­rek ka­ra­rı onadı.” Özcan Al­bay­rak, dava sü­re­cin­de ken­di­le­ri­ne des­tek olan her­ke­se te­şek­kür et­tik­le­ri­ni söy­le­di.

Abone Olun
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi paylaşın.x
()
x