Bal Üreticileri Olağanüstü Genel Kurulunu Yaptı

#ferizlide.com

Sakarya Bal Üreticileri Birliği Olağanüstü Genel Kurulu İnşaat Mühendisleri Odasında yapıldı. Genel başkan Azmi Yıldız ve Ahmet Yenin’in katıldığı genel kurulda Başkanlığa Kamil Özkan seçildi.

Kamil Özkan Genel kurulda söz alarak konuşma yaptı.

Özkan, Bilindiği üzere, Tarımsal Üretici Birlikleri Sayılı Kanun kapsamında faaliyet göstermekte olup; dernekler kanunu hükümlerine tabidir. Dernek statüsünde olması, üye aidatı dışında gelir getirici bir faaliyette bulunmasına engel olmaktadır. Bu nedenle eğitim ve AR-GE gibi çalışmalara kaynak bulunamamaktadır.

Diğer taraftan, birliklerin finansal yoldan güçlü olmaması, üreticilerin örgütlere karşı güven duymamasına yol açmaktadır.

Ayıca, tarım alanında adı birlik olan çok farklı yasal dayanakları bulunan üretici örgütleri söz konusudur.

Oysaki bunların tek yasal düzenleme ile hukuksal zemine oturtulması ve üreticilerin, tek çıkış yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini bilmeleri, mesleki ve ekonomik örgütlerine sahip çıkmalarının önünü açacak, birliklerin kurulması ve yaşatılması kişisel çabalara bırakmacıktır.

Bunlarla birlikte, bazı tarımsal desteklemelerde tarımsal örgütlere öncelik verilmemesi de birliklere olan ilgiyi azaltmaktadır.

Yukarıda saymaya çalıştığım durumlar, birliklerin başarılı olmamasındaki en temel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bunlara rağmen, ülke çapında ve ürün bazında üretici birlikleri kişisel çabalarla ayakta durmaları sağlanmaktadır.

Tarımsal üretici birliklerinin en önemli sorunlarından birisi finansman sorunu olup, güçlü bir finansal yapıya kavuşturulmasıdır. Bu birliklerin, günlük politikalardan etkilenmeyen güvenli, sürekli ve sağlıklı finansman kaynaklarına sahip olması gerekmektedir.

Tarıma ayrılan kamu kaynaklarının planlı ve rasyonel şekilde birliklere de aktarılması, bu sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Devlet tarafından tarım sektörüne her türlü desteğin tarımsal üretici birlikleri yoluyla yapılması sağlanmalıdır. Bunlarla birlikte, birliklerin güçlü ve sektöre faydalı olması yönündeki diğer önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.

1. Ürün bazında Üretici Birliklerine üyelik zorunlu olmalıdır.

2. Birlikler üretici sayısı yerine ürün üretim alanına bağlı olarak İlçe veya İl bazında kurulmalıdır.

3. Üyelerin ürün satışlarından yapılacak zorunlu kesintilerle fon oluşturulmalıdır. Ayrıca, Ticaret Borsalarının yaptığı stopaj ve Belediyelere ödenen Hal rüsumlarının bir kısmı Birliklere aktarılabilir. Düzenli bir gelir sağlanmadığı takdirde Birliklerinin faydalı olması beklenmemelidir.

4. Birlik başkanlarının rotasyon yapmaları özendirilmeli ancak profesyonel ve uzun yıllar kalıcı olacak genel sekreter barındırabilmesine özen gösterilmesidir.

5. Birlikler birbiri ile rekabet etmek durumunda olan üreticilerin ticaretlerini gerçekleştirecekleri birer çatı olmamalı, faaliyetlerini Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Promosyon konularında yoğunlaştırmalıdırlar. Özellikle, kamu kuruluşlarının çözebilecekleri sorunları ilgili devlet erkânına anlaşılabilir ve mümkünse pratik çözümler ile beraber sunacak şekilde örgütlenmelidir.

6. Ticaret yapmak isteyen üyelerin kendi aralarında firma, Şirket veya Kooperatif kurmaları özendirilmeli ve gerekli her türlü bilgi sağlanmalıdır. Örneğin geçici süreli vergi indirimi, SGK işveren katkı paylarından indirim ve benzeri gibi. Ancak, şirketlerin uzun ömürlü olmaları özendirilmeli ve yapılacak desteklerden daha uzun vadede faydalanabilmelidir.

7. Nihai tüketicinin ihtiyaçlarını tespit edecek çalışmalar yapmalı ve bunları üreticileri ile paylaşmalıdır.

8. Birlikler, ürün hakkında bilgi almak isteyen her türlü gerçek veya tüzel kişiler için ilk temas noktası olmalı, Tarım ve Onarım Bakanlığı verilerinin doğruluğunu denetleyen bağımsız bir kuruluş olarak varlığını sürdürmelidir.

9. Yetiştirici Birlikleri Islak konusunda, Üretici Birlikleri üretim konusunda faaliyet göstermelidir.

10.Yıllardır kovan başına verilen 10,00.-TL. destek artırılmalı, ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı zehiri için özendirici destekler verilmelidir.

11.Genel kurullar her yıl değil 4 yılda bir yapılmalıdır.

12.Bağımsız Denetim, Ziraat odalarından çiftçi belgesi alma koşulu mutlaka kaldırılmalıdır.

13.Üye aidatlarının asgari ücrete bağlı olması kaldırılmalı, aidatı birlik genel kurulları özgürce belirlemelidir.

14.Bitki flora haritaları ve flora kapasiteleri bakanlık ve kuruluşların birlikte yapacağı çalışmalarla saptanmalıdır. Buna göre bal üreticilerinin ve arı yetiştiricilerinin konaklama yeri tespiti düzenlenmeli ve alt yapıları oluşturulmalıdır.

15.Bal Üreticilerinin ve Gezginci arıcıların; nakliye ve konaklama konusunda muhatabı ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile üretici birlikleri olmalı, bu konuda üretici birliklerine yetki verilmelidir.

Sonuç olarak;

Ülkemizde örgütlenmenin var olabilmesi, bu konuda bilinçli ve örgütlenmenin gerçek yararlarına inanan bireylerde mümkündür. Türkiye’de yıllardır izlenen politikalar, özellikle üreticilerde dayanışma ve örgütlenme bilincinin yeterince gelişmesini sağlayamamıştır. Örgütlenme hareketlerinin güçlü ve erkin hale getirilmesi, üreticilerin bu konuya inanmaları ve benimsemelerine bağlıdır dedi.

Seçimler sonunda seçilen yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Kamil Özkan, Mühittin Çot, Mustafa Güven, Yusuf Karakaya, Mustafa Çetin, Haydar Yavuz, Mustafa Duman seçildiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu